Informacija

Privatumas

Piestro.lt PRIVATUMO TAISYKLĖS:

1. Piestro.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis piestro.lt siūlomomis maisto užsakymo Paslaugomis.

2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Piestro.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

3. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

4. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu portale piestro.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai informuojami naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant piestro.lt.

5. Pirkėjas gali įsigyti maisto užsakymo paslaugą neužsiregistravęs Piestro.lt sistemoje. Iš Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

6. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Piestro.lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Užsakydamas maistą, Pirkėjas sutinka:

„Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir IP adresą Piestro.lt tvarkytų veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais“.

7. Jei Pirkėjas po maisto užsakymo paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 6 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi informuoti elektroniniu paštu: info@piestro.lt nurodydamas, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais. Pateikus prašymą nenaudoti Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenys pašalinami per 7 darbo dienas.

8. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje piestro.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – 24 mėn. nuo paskutinio duomenų subjekto prisijungimo prie savo paskyros.

9. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

9.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

9.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

9.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, tenkinant Privatumo politikos 9.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei piestro.lt pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

9.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

9.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

10. Pirkėjas turi šias teises:

10.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

10.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

10.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu info@piestro.lt reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

10.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti maisto užsakymo paslaugų per piestro.lt;

10.5. Privatumo politikos 6 punkte numatyta tvarka nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

11. Paslaugų suteikimo metu Pirkėjo, Piestro.lt darbuotojams – prekes pristačiusiems vairuotojams, pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

12. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako paslaugas iš Piestro.lt kaip pardavėjo ar iš Pardavėjo Partnerių, bei sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams.

13. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys piestro.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

14. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu.

15. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

16. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal piestro.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

17. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Vilkpėdės g. 22, Vilnius, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@piestro.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

18. Administruodamas Piestro.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

19. Pirkėjas suteikia teisę Piestro.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Piestro.lt dokumentuose.

20. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Piestro.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais per 7 darbo dienas sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad piestro.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

21. Jeigu Piestro.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

22. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į Piestro.lt elektroninio pašto adresu info@piestro.lt.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

23. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės maisto užsakymo į namus ar biurą paslaugos portale Piestro.lt , į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. [Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio piestro.lt portalo lankytojo atpažinimui, informacijos apie užsakymus įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, portalo Piestro.lt lankomumo statistikos rinkimui.] Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros portalo piestro.lt funkcijos jam gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Pardavėjo Partneriai.

24. Ši Privatumo politika įsigalioja 2017 m. sausio 6 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šioje Privatumo politikoje numatyta tvarka. 

main-page
  • UAB PIESTRO
  • Įmonės kodas: 304247855
  • PVM mokėtojo kodas: LT100010174815
  • Naudos gavėjas: Piestro UAB
  • A.s.: LT49 7044 0600 0809 6970
  • Adresas: Giros 50, Vilnius